เกี่ยวกับเรา

AIAagent.info เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนเอไอเอประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและการบริการทางการเงินที่ครบวงจรมานานกว่า 70 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัท เอไอเอ (บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด) โดยให้ความคุ้มครองคนไทยมากกว่า 5 ล้านคนในด้านการประกันชีวิต การวางแผนออมเงินเพื่อวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการประกันชีวิตแบบควบการลงทุน นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในด้านการประกันภัยกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งยังเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาแบบกรมธรรม์ที่หลากหลาย ตอบสนอง ความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์ และวิจัยความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มตลาด และสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมอย่างเป็นระบบ ยิ่งไปกว่านั้นเอไอเอยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการประกันชีวิตไทย เช่น การขยายออกสู่ตลาดชนบท เพื่อส่งเสริมให้คนไทยในทุกภูมิภาคถือกรมธรรม์อย่างน้อย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกครัวเรือน รวมถึงการตรวจสุขภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ สามารถวิเคราะห์ความต้องการทางเงินที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอการวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของลูกค้า เพื่อยกระดับธุรกิจประกันชีวิตให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ปัจจุบันการประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวของผู้เอาประกัน และเป็นช่องทางในการระดมเงินออมในภาคประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานตามมาอีกมากมาย

AIAagent.info จึงมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมกับลูกค้าทุกท่านในการเป็นผู้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป แม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในภาคสังคมของประเทศก็ตาม

AIAagent.info ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการประกันชีวิตและแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา

วิสัยทัศน์
เป็นตัวแทน เอไอเอ ที่ลูกค้าให้การยอมรับ

ค่านิยม
การเอาใจใส่ลูกค้า: ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกระดับ
การบริการลูกค้า: ให้บริการเหนือความคาดหวังของลูกค้า
ความซื่อสัตย์: ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต
หลักการปฏิบัติงาน: มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง สร้างโอกาสและสรรหาสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าเว็บไซต์นี้ มิใช่เว็บไซต์ของเอไอเอ เอไอเอไม่รับรองทั้งสิ้นไม่ว่าในเชิงพาณิชย์หรือเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ทั้งไม่รับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความใดๆ บนเว็บไซต์นี้ว่าถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซต์นี้ มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศใดๆต่อบุคคลใดๆ ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้นๆ

Copyright © 2016 AIAagent.info. All Rights Reserved.